ธนบัตรไทย: รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8

จากประสบการณ์ทําให้ผมเข้าใจความยากลําบากในการสะสม จึงตั้งใจทําหนังสือธนบัตรที่มี รายละเอียดครบถ้วนของธนบัตรทุกแบบ ทุกรุ่น ทุกชนิดราคา ทุกลายเซ็น ธนบัตรทุกใบที่ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นธนบัตรที่ผมเพียรสะสมมาตั้งแต่มีการใช้เงินกระดาษใบแรก ตลอดจนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในการก่อเกิดของธนบัตรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในสมัยสงครามโลกที่ทําให้การพิมพ์ธนบัตรเป็นสิ่งที่ยากลําบากยิ่ง จนเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ประเทศไทยต้องตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นยุคที่พัฒนาการด้านการพิมพ์ธนบัตรล้ำสมัย และมีแบบของธนบัตรในยุคสมัยของพระองค์มากถึง ๘ แบบ (แบบ ๙ – แบบ ๑๖) ซึ่งรวบรวมอยู่ในหนังสือธนบัตรในรัชกาลที่ ๙ หนังสือเล่มที่ ๒ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ พิมพ์ออกเผยแพร่ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอันที่จริงแล้ว หนังสือธนบัตรนั้นทางพิพิธภัณฑ์เตรียมต้นฉบับไว้เพื่อพิมพ์ให้ต่อเนื่อง คือหนังสือธนบัตรเล่ม ๑ ธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๘ และหนังสือธนบัตรเล่ม ๒ ธนบัตร รัชกาลที่ ๙ แต่เนื่องด้วยข้อมูลของเล่ม ๑ ยังต้องเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการถวายความจงรักภักดีแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทําให้ทางพิพิธภัณฑ์จัดพิมพ์หนังสือธนบัตรเล่น ๒ ออกมาก่อน

Call No. : 332.4044 ส-ธ 2561
Publisher : ธนาคารธนชาติ
Published Date : 2561
Page : 398 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013079 ธนบัตรไทย: รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167858135 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2561 
082 m : dewclass 
332.4044 
245 a : Title 
ธนบัตรไทย: รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
ธนาคารธนชาติ 
300 a : Total pages 
398 หน้า 
520 a : Description 
จากประสบการณ์ทําให้ผมเข้าใจความยากลําบากในการสะสม จึงตั้งใจทําหนังสือธนบัตรที่มี รายละเอียดครบถ้วนของธนบัตรทุกแบบ ทุกรุ่น ทุกชนิดราคา ทุกลายเซ็น ธนบัตรทุกใบที่ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นธนบัตรที่ผมเพียรสะสมมาตั้งแต่มีการใช้เงินกระดาษใบแรก ตลอดจนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในการก่อเกิดของธนบัตรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในสมัยสงครามโลกที่ทําให้การพิมพ์ธนบัตรเป็นสิ่งที่ยากลําบากยิ่ง จนเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ประเทศไทยต้องตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นยุคที่พัฒนาการด้านการพิมพ์ธนบัตรล้ำสมัย และมีแบบของธนบัตรในยุคสมัยของพระองค์มากถึง ๘ แบบ (แบบ ๙ – แบบ ๑๖) ซึ่งรวบรวมอยู่ในหนังสือธนบัตรในรัชกาลที่ ๙ หนังสือเล่มที่ ๒ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ พิมพ์ออกเผยแพร่ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอันที่จริงแล้ว หนังสือธนบัตรนั้นทางพิพิธภัณฑ์เตรียมต้นฉบับไว้เพื่อพิมพ์ให้ต่อเนื่อง คือหนังสือธนบัตรเล่ม ๑ ธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๘ และหนังสือธนบัตรเล่ม ๒ ธนบัตร รัชกาลที่ ๙ แต่เนื่องด้วยข้อมูลของเล่ม ๑ ยังต้องเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการถวายความจงรักภักดีแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทําให้ทางพิพิธภัณฑ์จัดพิมพ์หนังสือธนบัตรเล่น ๒ ออกมาก่อน 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 
852 a : dewsuffix 
ส-ธ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.