Financial toolbox เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน เล่มนี้เสมือนกล่องเครื่องมือช่าง แต่ในที่นี้่เป็นช่างการเงิน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือทางการเงิน 10 ชนิด ในรูปแบบกราฟฟิก โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งาน กระบวนการใช้งาน ซึ่งหลายเครื่องมือจำเป็นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ดูแลระเบียบก่อนจะใช้ได้ นอกจากนี้ ทีมผู้พัฒนาหนังสือเล่มนี้ยังนำข้อมูลราคาหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาหุ้นหลังการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เนื้อหาในแต่ละเครื่องมือจะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเหมือนกันเพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคย และเน้นความกระชับของเนื้อหา

Call No. : อ-ฟ 2560
Publisher : กรุงเทพ
Published Date : 2560
Page : 133 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0012870 Financial toolbox เครื่องมือทางการเงิน During Categorization  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786169293606 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2560 
245 a : Title 
Financial toolbox เครื่องมือทางการเงิน 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
กรุงเทพ 
300 a : Total pages 
133 หน้า 
350 a : Price 
500 
520 a : Description 
เครื่องมือทางการเงิน เล่มนี้เสมือนกล่องเครื่องมือช่าง แต่ในที่นี้่เป็นช่างการเงิน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือทางการเงิน 10 ชนิด ในรูปแบบกราฟฟิก โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งาน กระบวนการใช้งาน ซึ่งหลายเครื่องมือจำเป็นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ดูแลระเบียบก่อนจะใช้ได้ นอกจากนี้ ทีมผู้พัฒนาหนังสือเล่มนี้ยังนำข้อมูลราคาหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาหุ้นหลังการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เนื้อหาในแต่ละเครื่องมือจะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเหมือนกันเพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคย และเน้นความกระชับของเนื้อหา 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 
852 a : dewsuffix 
อ-ฟ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.