เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง

มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพและรายได้อย่างสมปรารถนา

Published date : Mar 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : General
Page : -
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
อาสาอ่านให้เพืื่อน

เพลย์ลิสต์

เลือกเสียง :

ชาย

หญิง

 • Track 01-ความสำคัญของการเปลี่ยนวาสนา ด้วยวาจาตนเอง
 • Track 02-แค่เปลี่ยนวาจา เปลี่ยนวาสนาได้จริงหรือ
 • Track 03-ใช้วาจาผิด ชีวิตเปลี่ยน
 • Track 04-คิดดี ชีวีมีพลัง
 • Track 05-คิดให้ดีต่อตนเอง และผู้อื่น
 • Track 06-พลังแห่งการคิด ส่งผลอะไรบ้าง
 • Track 07-น้ำเสียง เปลี่ยนวาสนาได้อย่างไร
 • Track 08-สื่อสารอย่างจริงใจ ต้องใช้เสียงระดับกลาง
 • Track 09-สื่อสารด้วยความสำนึกรู้คุณ สำคัญแค่ไหน
 • Track 10-สื่อสารด้วยพลังการชื่นชม
 • Track 11-ใช้วาจาด้วยความมีเหตุมีผล
 • Track 12-เปล่งวาจาขอความร่วมมือ
 • Track 13-คำพูดจริง จนำมาสู่ความไว้วางใจ
 • Track 14-ทำไมต้องหมั่นชื่นชมยินดีตนเองและผู้อื่น
 • Track 15-ปรับเปลี่ยนวาจาช่วยรักษาชีวิตรัก
 • Track 16-ใช้วาจาชื่นชมสำหรับชีวิตการทำงาน
 • Track 17-ใช้วาจาแก้ปัญหาในการทำงาน
 • Track 18-สุขภาพดีได้ ด้วยการใช้วาจาชื่นชม
 • Track 19-ชื่นชมวัยรุ่นแบบใดให้ได้ผลดี
 • Track 20-วาจาที่ทำให้ รู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่า
 • Track 21-ชื่นชมอย่างไรให้ถูกวิธี ....
 • Track 22-การเปล่งวาจาที่สัมพันธ์กับศาสนาและปรัชญา
 • Track 23-การเปล่งวาจาด้วยการภาวนา
 • Track 24-บทสรุป

MARC Information

245 a : Title 
เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง 
520 a : Description 
มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพและรายได้อย่างสมปรารถนา 

No Reviews

 1. There are no reviews yet, why not be the first.